Informasjon om innføring av politiattest

 Enkelte henvendelser til NIF kan tyde på at det fortsatt er behov for å informere om innføringen av ordningen med politiattest i idretten. NIF oversender dere derfor følgende informasjon til bruk for å orientere egen organisasjon og informere underliggende ledd. 

 Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning har NIF utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. Brosjyren og annen relevant informasjon finnes på 

 

http://www.idrett.no/politiattest
 

Ordningen i korte trekk:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

 
* Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

* Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.

* Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.

* Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.

* Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.

* Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som inebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Idrettslagene kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:

 

e-post: politiattest@idrettsforbundet.no

telefon: 800 30 630

http://www.idrett.no/politiattest

 

Mvh

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité