Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 13. mai 2013.

 Sakene kan sendes på e-post til roywaage@online.no eller i vanlig post til Skjervøy Idrettsklubb Strandveien 40A, 9180 Skjervøy.

 Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmesider på - http://www.skjervoyik.no – senest en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet:

 I NIFs lov § 2-4 heter det at:

 ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Vara – medlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

HOVEDSTYRET