Skjervøy den 24. mai 2011

 

 

 

 

ÅRSMØTE I SKJERVØY IDRETTSKLUBB

 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 30. april i FIN og 02. mai på klubbens hjemmeside.

 

Årsmøtet avholdes tirsdag den 31. mai 2011 kl. 19.00 på klubbhuset

 

Sakliste:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) …...styremedlem(mer) og….. varamedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

  

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.
 

Klikk her for øvrige sakspapirer.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hovedstyret